U Umagu održan seminar Uloga komunalnih redara u održivom gospodarenju otpadom

UGradskoj vijećnici Grada Umaga, u organizaciji Istarske županije, Komunalnog poduzeća 6. maj d.o.o. i Udruge Zelena Istra, u četvrtak, 14. prosinca, održan je seminar o obvezama gradova i općina sukladno Uredbi Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom s naglaskom na ulogu komunalnih redara. Na seminaru je sudjelovalo 30-ak predstavnika gradova i općina, komunalnih tvrtki i komunalnih redara koji su upoznati s ciljevima i odredbama Uredbe koja podrazumijeva uspostavu javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa. Sukladno navedenom, gradovi i općine dužni su planirati izgradnju/nadogradnju postojećih sustava na financijski održiv način, poštujući specifičnosti svojih lokalnih zajednica.

U prvom dijelu seminara univ. spec. dipl. ing Koviljka Aškić prisutnima je održala dva predavanja. U prvom predavanja naglasak je stavljen na izradu obvezatne dokumentacije za JLS-ove sukladno Uredbi Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom. Kako je istaknula Aškić, Uredba propisuje sadržaj odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada koje su jedinice lokalne uprave dužne donijeti do 31. siječnja 2018. godine. Do istog roka propisana je i obaveza usklađivanja odluke o komunalnom redu gradova i općina u dijelu gospodarenja miješanim komunalnim otpadom. Uz ove dokumente, općine i gradovi u suradnji sa svojim nadležnim komunalnim tvrtkama imaju obavezu donošenja i novih cjenika za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada te sukladno tome izjava i obavijesti za korisnike javne usluge, odnosno građane. Kako je istaknuto tijekom seminara, ove obaveze propisane zakonskim i podzakonskim aktima ujedno su i prilika kojom se cjelovito uređuje sustav prikupljanja komunalnog otpada JLS-ova prema načelima zaštite okoliša - načelo blizine i načelo onečišćivač plaća. Budući da upravo u provedbi odluka o komunalnom redu gradova i općina veliku ulogu imaju komunalni redari, Aškić je prisutne upoznala s njihovima pravima i obvezama na terenu sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom RH.

Svi najvažniji dokumenti o održivom gospodarenju otpadom Republike Hrvatske poseban naglasak stavljaju na poštivanje principa definiranih hijerahijom u gospodarenju otpadom. Stoga je drugi dio ovog seminara bio posvećen upravo toj temi. Sukladno hijerahiji u gospodarenju otpadom, na prvom mjestu treba biti informiranje i edukacija građana/ki o načinima smanjenja nastanka i ponovne uporabe korisnih vrsta otpada. Naime, Republika Hrvatska, pa tako i Istarska županija ima pred sobom zadatak dostizanja ciljeva za odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada, no jedan od ciljeva u Planu gospodarenja otpadom RH je i smanjenje količine otpada u nastanku za 5 posto u odnosu na baznu 2015. godinu. Sukladno navedenom, oec. Marijan Galović predstavio je polaznicima seminara novootvoreni sortirni centar Humana nova Istra s ciljem informiranja o konkretnim koracima te načinima suradnje s komunalnim poduzećima, ali i planiranim akcijama prikupljanja starog tekstila i tekstilne odjeće i obuće u Istarskoj županiji. U prezentaciji je predstavljen proces prikupljanja, sortiranja i plasmana rabljenog tekstila i tekstilne odjeće i obuće u Centru, što direktno pridonosi ostvarenju ciljeva smanjenja količina otpada u nastanku, odnosno sastavni je dio prve stepenice u gospodarenju otpadom - a to je prevencija. Prvi sortirni centar u Istri, kojemu je osnovni cilj razvijanje socijalnog poduzetništva u Istri i zapošljavanje osoba s invaliditetom kao i drugih marginaliziranih osoba, otvorila je Socijalna zadruga Humana nova Istra, koju je protekle godine osnovalo sedam pravnih i fizičkih osoba iz Istarske županije, među kojima je i Zelena Istra.

O prevenciji nastanka otpada putem informiranja i edukacije građana govorila je i predstavnica Zelene Istre Irena Burba koja je prisutnima predstavila primjere dobre prakse u aktivnostima smanjenja nastanka otpada i ponovne uporabe. Burba je u svojoj prezentaciji predstavila ovogodišnje obilježavanje Europskog tjedna smanjenja nastanka otpada u Istarskoj županiji. Kako je istaknula, međunarodni, odnosno Europski tjedan smanjenja otpada, održava se svake godine od 18. do 26. studenog diljem Europe, dok je ove godine osmišljeno i provedeno više od 13.500 europskih događanja na temu smanjenja nastanka otpada i ponovne uporabe. Zelena Istra je u suradnji s Istarskom županijom, Komunalnim poduzećem 6. maj d.o.o., Gradom Umagom, komunalnom tvrtkom MED EKO SERVIS d.o.o., Javnom ustanovom Dječji vrtić Pula te Savezom udruga Rojca Europski tjedan smanjenja nastanka otpada, koji se temeljio na razmjeni odjeće, obuće, igračaka, knjiga, stripova i ostalih uporabnih predmeta bez novca, obilježila nizom akcija u Puli, Umagu, Ližnjanu i Medulinu.

Seminar je organiziran u sklopu projekta "Zeleni telefon, zaštitom okoliša do zaštite zdravlja - PRIORITET OTPAD" koji Zelena Istra provodi uz financijsku pomoć Istarske županije te sukladno Planu za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije u kojemu je kao prioritet u zaštiti okoliša upravo istaknuto održivo gospodarenje otpadom. Financijsku i organizatorsku podršku seminaru dalo je i Komunalno poduzeće 6.maj d.o.o. iz Umaga koje posljednjih 6 godina na području Bujštine provodi uspješnu kampanju edukacije i informiranja građana o odvojenom prikupljanju otpadom pod nazivom "Izdvoji s(v)e. Fai la differenza.