ŠTO JE RECIKLIRANJE?

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Recikliranje uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari i materijala, a najvažnije je najprije odvojiti otpad prema vrstama jer se mnogi proizvodi i/ili sirovine mogu ponovno iskoristiti ako su odvojeno sakupljeni.
Reciklirati je vrlo jednostavno i može se lako primijeniti u svakodnevnom životu. Reciklirati možemo u školi, na radnom mjestu, u kućanstvu.

U kućanstvu, na radnom mjestu ili školi možemo reciklirati: papir, staklo, metal, plastiku, tetrapak, opasni otpad, biootpad ili zeleni otpad, motorna i jestiva ulja, baterije, akomulatore, građevinski otpad.
Poklanjanje proizvoda, predmeta koji nam više nisu potrebni također je jedan oblik recikliranja te je kao takav mnogo humaniji i smisleniji postupak, nego što je bacanje nama nepotrebih stvari i/ili proizvoda u kante za miješani komunalni otpad.

KORISNI LINKOVI