Građevinski otpad

Jeste li znali da se građevni (građevinski) otpad mora odvojeno skupljati i zatim reciklirati.

UPAMTITE! Pod pojmom građevinskog otpada podrazumijevamo šutu, beton, cigle, pločice, mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran, zemlja, kamenje i iskopi, ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata.

Recikliraj!
Građevinski otpada predajte tvrtci koja ima koncesiju za gospodarenje građevnim otpadom. Zabranjeno je odlaganje građevnog otpada na mjestu nastanka ili na lokacijama koje za to nisu predviđene. Sve količine i vrste građevinskog otpada besplatno odložite u reciklažno dvorište.

BIO OTPAD


Preuzmite brošuru ili letak u PDF-u:

otražite sve informacije o reciklažnom dvorištu

Saznajte kako zbrinuti zeleni otpad

GDJE SA OTPADOM

RECIKLIRAJ!

VRSTE OTPADA

-->

Projekt financira

Projekt sufinancira

Projekt provodi

Partneri na projektu

Video materijali za mlade:

Web stranice dizajnirao i izradio:

Internetska stranica za potpunu funkcionalnost koristi Kolačiće (Cookie).